اعضای هیئت مدیره

آرمین افشارنژاد

عضو و رئیس هیئت‌مدیره

فرامرز صابری

عضو و نائب رئیس هیئت‌مدیره

محمدرضا نادی

عضو و دبیر هیئت‌مدیره

مصطفی دیردار

مصطفی دیردار

عضو هیئت‌مدیره

بشیر قبدیان

بشیر قبدیان

عضو هیئت‌مدیره

مدیرعامل

فرامرز صابری

مدیرعامل

معاونین

محمدرضا نادی

معاون مالی

علیرضا شاهرخ

معاون فنی

حامد نصیری

معاون نوآوری و توسعه کسب‌و‌کار